Projecten - Transtec

Wayfinding II - Provincie Noord-Holland & Stadsregio Amsterdam

Door project 'Wayfinding' gemakkelijk je weg vinden in het OV.

> > >
Masterclass Concessiebeheer - Diverse opdrachtgevers

TransTec leidt professionals op

> > >
UITP Training Programme Public Transport Managers

TransTec heeft een internationale blik en ervaring.  

> > >
Grenzeloze Openbaar Vervoer Informatie (GOVI) - APPM

TransTec en de betrokkenheid bij GOVI.

> > >
Concessiebeheer - BRU, provincie Noord-Holland, provincie Zuid-Holland

TransTec beheert diverse concessies voor verschillende opdrachtgevers.

> > >
Frontpage Slideshow | Copyright © 2006-2012 JoomlaWorks Ltd.

Beleidsdoorlichting van begrotingsartikel 15 openbaar vervoer

De Minister van Infrastructuur en Milieu moet de Tweede Kamer periodiek inzicht geven in de effecten van het gevoerde regionale openbaar vervoerbeleid, conform de Regeling Periodiek Evaluatieonderzoek 2013. De effecten betreffen enerzijds de doelmatigheid en anderzijds de doeltreffendheid van het gevoerde beleid. Doeltreffendheid van beleid is de mate waarin de beleidsdoelstelling dankzij de inzet van de onderzochte beleidsinstrumenten wordt gerealiseerd. Doelmatigheid van beleid is de relatie tussen de effecten en de kosten van het beleid. In de beleidsdoorlichting staat het jaar 2012 centraal en blikt TransTec terug naar 2007. Majeure veranderingen gedurende deze periode zijn aan het licht gebracht. Voorts heeft TransTec vooruit gekeken naar de toekomst.

 

Ministerie van Infrastructuur en Milieu, 2014

Contactpersoon: Robert Boot

 

Ondersteuning Investeringsagenda OV Amsterdam

In 2013 heeft de Stadsregio Amsterdam de investeringsagenda openbaar vervoer opgesteld. Een van de projecten is het opzetten van een Plusnet 2022, wat voorziet in een aanmerkelijke versnelling van de hoofdlijnen openbaar vervoer. TransTec heeft binnen dit project bijgedragen aan het opstellen, begroten, berekenen en verantwoorden van het maatregelenpakket. In het vervolg moeten de voorstellen worden gerealiseerd. Ten behoeve van deze realisatie heeft TransTec ondersteunde vervoerkundige werkzaamheden verricht. 

 

Stadsregio Amsterdam, 2014

Contactpersoon: Halima Dahri

 

Vervoerplan Waterland

Sinds december 2011 is EBS concessiehouder Waterland. Door verschillende ontwikkelingen had EBS behoefte om, in overleg met de opdrachtgever, te komen tot een meer doelmatige inrichting van haar vervoerplan, dienstregelingen en roosters. 

 

TransTec ondersteunde EBS bij het opstellen van het vervoerplan 2014/2015 voor de concessie Waterland. Doel daarbij was om het lijnennet beter toe te spitsen op de vervoervraag en reizigers beter en efficiënter te kunnen bedienen. De vervoersaantallen per lijn, de bezetting per rit en de opstappers per halte zijn daarvoor geanalyseerd. Het vervoerplan is met name gestoeld op een verdere uitbreiding van het R-net, waardoor voor veel reizigers de snelheid en frequentie van de verbinding met Amsterdam Centrum toe nemen. De doelstelling om bij een gelijke vervoerproductie een kostenreductie te bewerkstelligen en mogelijkheden voor reizigersgroei te creëren is gehaald. Het nieuwe vervoerplan is op 17 augustus 2014 van start gegaan.

 

EBS, 2013-2014

Contactpersoon: Fred van der Blij

 

Dienstregelingen en roosters Waterland

In samenhang met het op te stellen Vervoerplan 2014/2015 heeft TransTec gekeken naar de praktische uitvoering van de nieuwe dienstregeling. De efficiency van de chauffeursinzet heeft een sterke invloed op het bedrijfsresultaat. Met behulp van het softwarepakket ‘Hastus’ worden de chauffeursdiensten die gereden moeten worden samengesteld. Daarbij dient uiteraard rekening gehouden met CAO-eisen en supplementaire bedrijfsafspraken. TransTec heeft EBS geadviseerd en geassisteerd bij het optimaal gebruiken van de beschikbare software. Tegelijkertijd is bij het opstellen van hert vervoerplan van meet af aan rekening gehouden met de consequenties voor (de efficiency van) de chauffeursdiensten. De efficiency is uiteindelijk verbeterd, met name omdat er minder ‘mat-ritten’ gereden worden. Mat-ritten (het rijden van lege ritten) vergen niet alleen extra chauffeursuren, maar ook extra kosten voor brandstof en onderhoud. Het verminderen van de  mat-ritten heeft daardoor ook een positief milieu effect.

 

EBS, 2013-2014

Contactpersoon: Fred van der Blij

 

 

Wayfinding II

Het project Wayfinding valt onder het programma Beter Benutten van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Door het voor reizigers eenvoudiger te maken hun weg te vinden op knooppunten, het aanbod van reisinformatie te verbeteren en het verblijf op knooppunten aantrekkelijker te maken, zullen ze eerder de auto laten staan en voor het openbaar vervoer kiezen. Na het eerste deel van project Wayfinding is besloten om knooppuntoriëntatiekaarten te plaatsen op 73 ov-knooppunten. Op deze kaarten kan informatie verkregen worden over het stationsgebied en de directe omgeving. TransTec heeft de oriëntatiekaarten in samenwerking met marketingadviesbureau Flowresulting ontwikkeld en bepaald waar deze kaarten geplaatst moeten worden. U vindt hier meer informatie over de knooppuntoriëntatiekaarten en zie hier het resultaat.

  

Provincie Noord-Holland en Stadsregio Amsterdam, 2014

Contactpersoon: Maarten de Keijzer